Reklamačný poriadok

KONTROLA TOVARU

Zákazník je povinný skontrolovať tovar (dodávku), či nie je viditeľne alebo inak poškodený. V prípade, že je zásielka poškodená, zákazník dodávku nemusí prevziať, ale v tom prípade je potrebné neodkladne kontaktovať predajcu BIG BIKE – cycling visions, s.r.o (internetový obchod www.bigbike.sk) o neprevzatí zásielky. V prípade, že zákazník tovar prevezme, ale zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom alebo so zásielkou neobdržal faktúru, je povinný neodkladne informovať internetový obchod www.bigbike.sk o tejto skutočnosti. V prípade, že tak neurobí, nemusí byť jeho neskoršia reklamácia uznaná.

 

PRIJATIE TOVARU NA REKLAMÁCIU

Na reklamáciu je prijatý iba kompletný tovar, so sprievodnou dokumentáciou (kópia faktúry, popis závady, ...). Reklamácia tovaru zakúpeného v internetovom obchode spoločnosti  BIG BIKE – cycling visions.s.r.o. môže byť uplatnená iba na adrese prevádzky dodávateľa:

BIG BIKE, Sabinovská ul. č.11, 08001, Prešov

Stav tovaru neumožňujúci prijatie tovaru na reklamáciu:

• tovar bez predloženia dokladu o kúpe (faktúra, príp. kópia faktúry)

• tovar poškodený prírodnými živlami ako je voda, oheň, blesk a pod.

• tovar po záručnej dobe v deň predloženia (doručenia) tovaru k reklamácii

• tovar mechanicky poškodený

• tovar poškodený nesprávnym použitím v rozpore s návodom na obsluhu alebo bežnými zásadami použitia daného tovaru

• tovar poškodený neodborným servisným zásahom

 

NA KOHO SA OBRÁTIŤ

Pokiaľ potrebujete poradiť s reklamáciou, prípadne sa opýtať na stav a akékoľvek ďalšie informácie, kontaktnou osobou je Tomáš Novotný - tel. +421 (0)948 200 411

 

AKO UPLATNIŤ REKLAMÁCIU

V prípade, že tovar splňuje kritéria pre prijatie na reklamáciu (vyššie uvedené v texte), postupujte podľa nasledujúcich inštrukcii. Budeme sa môcť Vašej reklamácii venovať a vybaviť ju v čo najkratšom možnom termíne.
V prípade, že tovar došiel v porušenom obale, doporučujeme zásielku neprebrať alebo ju s prepravnou službou skontrolovať, či je dodávka tovaru kompletná a v neporušenom stave.
V prípade, že tovar bol doručený v neporušenom stave a neporušenom obale, ale prejavila sa u neho zjavná výrobná vada (a to aj v priebehu používania) a je podľa dátumu na faktúre tovar v záruke, pošlite nám ho na adresu uvedenú vyššie spoločne so sprievodným listom s popisom závady. My uplatníme reklamáciu u nášho dodávateľa.

 

VECI POTREBNÉ K REKLAMÁCII

• reklamovaný tovar zabalte a priložte kópiu faktúry

• priložte riadne vyplnený reklamačný protokol, ktorý slúži ako sprievodný list reklamácie

• všetko pošlite na adresu uvedenú vyššie. Nezabudnite pripojiť Vašu spiatočnú adresu a telefonický kontakt.

 

NÁKLADY NA DOPRAVU

Náklady na dopravu reklamovaného tovaru do prevádzky internetového obchodu hradí zákazník. Internetový obchod Vašu reklamáciu vybaví do 30 dní, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

 

SÚHLAS S REKLAMAČNÝM PORIADKOM

Súhlas s reklamačným poriadkom potvrdzuje zákazník prevzatím tovaru od prepravcu a podpísaním protokolu príslušného prepravcu. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih, kedy je tovar prebraný od dopravcu, prípadne vybratý na pošte.

 

Kontaktný formulár

s